Mamy przyjemność poinformować, że Kraina Dzikiej Kaczki Anna Nawrocka uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, działania VI.2 i poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr WND-RPLD.06.02.01-10-0095/17 pn.

Rozwój gospodarki turystycznej poprzez budowę, nadbudowę i rozbudowę kompleksu turystycznego Kraina Dzikiej Kaczki oraz zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług sportowych i wielofunkcyjnych usług rekreacyjnych

W ramach projektu planowane jest wprowadzenie wielu innowacyjnych usług, oferujących potencjalnym klientom niezapomniane przeżycia oraz umożliwiające wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo -kulturowych, rozwój oferty turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy, poprzez przeprowadzenie inwestycji polegającej na adaptacji i rozbudowie istniejącego budynku usług turystycznych i gastronomii, rozbudowę istniejącego budynku gastronomicznego na potrzeby usług rekreacyjno -sportowych oraz budowę zespołu 5 obiektów o jednorodnych cechach architektonicznych: 4 czatowni obserwacyjnych i budynku z funkcją SPA w koronach drzew.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo -kulturowych, rozwój oferty turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • rozwój nowatorskich i innowacyjnych usług turystycznych
  • rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej i około -turystycznej,
  • promocja walorów naturalnych i turystycznych Bronowic,
  • utworzenie innowacyjnej oferty turystycznej,
  • przygotowanie infrastruktury turystycznej w pełni dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • promocja aktywnego spędzania czasu w tym zdrowego stylu życia, spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu,
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Bronowic i wzrost liczby turystów w regionie,
  • wzrost aktywności mieszkańców gminy oraz regionu łódzkiego,
  • rozwój sektora przedsiębiorstw,
  • promocja samozatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 8.051.580,00 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 6.510.000,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 4.549.400,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.07.2019 r.

Ponowne postępowanie

Uprzejmie informujemy, że zaistniała potrzeba  ponownego  przeprowadzenia  postępowania na wykonanie kompleksowych robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” czterech „czatowni i budynku z…

Więcej

Rozszerzenie działalności ośrodka edukacyjnego Kraina Dzikiej Kaczki o świadczenie usług noclegowych w rekreacyjnych, leśnych czatowniach odpowiedzią na sytuację epidemiczną COVID-19

Z wielką przyjemnością informujemy, że Kraina Dzikiej Kaczki Anna Nawrocka uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. Rozszerzenie działalności ośrodka edukacyjnego Kraina Dzikiej Kaczki o świadczenie usług noclegowych w rekreacyjnych, leśnych czatowniach odpowiedzią na sytuację epidemiczną COVID-19

Projekt obejmuje kompleksową budowę i wyposażenie 5 czatowni noclegowych o powierzchni 35 m2 w tym jednej dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.. szereg działań promocyjnych (reklamę w witrynach internetowych, kampanię w mediach społecznościowych, pozycjonowanie strony internetowej), zakup systemu do rezerwacji obiektów noclegowych na stronie internetowej oraz zatrudnienie pracownika na 1 etat na stanowisko specjalisty ds. sprzedaży i marketingu w okresie realizacji projektu oraz całym okresie trwałości.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Krainy Dzikiej Kaczki, poprzez dywersyfikację oferty. Realizacja głównego celu projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP w województwie łódzkim, a także stanowi wsparcie dla przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na II kw. 2022.